FINANCERA

Fusions i adquisicions.
Corporate Finance.
Gestió de Patrimonis.
Disseny, Implementació i Seguiment de Polítiques i Estratègies financeres.

DESPATX 1

ESTRATÈGICA

Serveis estratègics de suport a la Direcció i/o Consells d’Administració.

Consellers Independents (Consells d’Administració).

Programes de reducció de costos.

Valoració d’Empreses.

Plans de Viabilitat i de reflotació.

Organització d’Empreses i/o processos.

Estudis sobre externalització de processos i serveis (Outsourcing).
Consultoria en Noves Tecnologies i Sistemes de la Informació.

Confecció de Quadres de Comandaments per a la Direcció.

Consultoria en Qualitat i Medi Ambient.

Informes econòmico-financers, patrimonials, sectorials, etc.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Gestió de Reclamacions
Outsourcing recobraments