Serveis dins de l’àmbit laboral

Assessorament permanent en matèria laboral.
Gestió i confecció de contractes de treball.
Gestió davant la Seguretat Social (altes, baixes, etc.).
Càlcul i estudi de retribucions.
Informes prelaborals.
Edició i gestió de rebuts de nòmines.
Representació i defensa davant el CMAC i la Magistratura del Treball.
Externalització de la Direcció de Personal.
Gestió de Subvencions per a la formació.
Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.
Inspeccions de treball.

Despatx 10

Serveis Complementaris

Outsourcing o externalització de processos administratius (facturació, gestions de cobrament, etc.).
Orientació, estudi i tramitació d’ASSEGURANCES (multiriscos industrials, responsabilitat civil dels Administradors o de Producte, Plans de pensions, etc.).
Gestió de Reclamacions.
Outsourcing recobraments.

Protecció de dades

Consultoria en compliment de les obligacions legals.
Consultoria en implantació de mesures de seguretat.
Revisions i control.
Auditoria de protecció de dades.